Aktivity programu Erasmus Mundus
Program Európskej únie - Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Európskej únie a „tretími krajinami“, t.j. krajinami mimo EÚ, EFTA a kandidátskymi krajinami. Program vychádza z "lisabonskej stratégie": vytvoriť v Európskej únii najdynamickejšiu ekonomiku na svete a premeniť európsky vzdelávací priestor na centrum excelencie a kvality. Program Erasmus Mundus tiež podporuje "Bolonský proces", ktorý má pomáhať vytvoriť európsku štruktúru vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium). Súčasná fáza programu beží od roku 2009 do roku 2013, pričom jednotlivé aktivity obsahujú niekoľko zmien oproti predošlej fáze.

Program sa skladá z troch aktivít:

Aktivita 1
  • Vytvorenie konzorcia na realizáciu spoločných magisterských (Akcia 1A) a doktorandských (Akcia 1B) programov a priznávanie štipendií študentom a akademickým pracovníkom na účasť v týchto programoch;
  • Cieľom je vytvorenie integrovaného študijného programu, ktorý zahrňuje obdobie štúdia na min. 2 VŠ participujúcich v programe, v minimálne dvoch oficiálnych jazykoch EÚ
  • Dôraz sa kladie nielen na dvojité a viacnásobné diplomy, ale najmä na spoločné diplomy.
  • Súčasťou konzorcia vytvárajúceho spoločné študijné programy sú minimálne 3 vysokoškolské inštitúcie z krajín EÚ a z oprávnených krajín a doporučuje sa aspoň jedna vysokoškolská inštitúcia z “tretej” krajiny. V základnom konzorciu sa musí nachádzať aspoň jedna vysokoškolská inštitúcia z EÚ, pričom koordinátorom programu môže byť iba VŠ z členskej krajiny EÚ.
  • Uznávanie absolvovaných predmetov je založené na ECTS, resp. podobnom systéme
  • Dĺžka trvania je stanovená na 1 – 2 roky pri magisterských programoch, maximálne 4 roky pri doktorandských programoch,
  • Popri študentoch z “tretích” krajín môžu študenti z krajín EÚ získať tiež štipendiá na celé štúdium v rámci schválených spoločných magisterských alebo spoločných doktorandských programov.
  • Popri akademikoch z „tretích“ krajín môžu byť poskytnuté krátkodobé štipendiá európskym akademickým pracovníkom na návštevu inštitúcie v tretej krajine zapojenej do schválených spoločných magisterských alebo doktorandských programov v rámci programu Erasmus Mundus.

Aktivita 2 (v prvej fáze External Cooperation Window)

Aktivita je určená na vytváranie Partnerstiev medzi vysokoškolskými inštitúciami z krajín EÚ a z oprávnených krajín spolu s vysokoškolskými inštitúciami z „tretích“ krajín v rámci vopred určených regiónov sveta zameraných na spoluprácu a mobilitu (vrátane štipendií pre všetkých partnerov).

Konkrétne geografické regióny sú rozdelené do dvoch hlavných skupín:

Úroveň 1 (S1):
Partnerstvá s krajinami „tretieho sveta“ – individuálne mobility na všetkých stupňoch VŠ vzdelávania;

Úroveň 2 (S2):
Partnerstvá s „industrializovanými krajinami“ (USA, Kanada, Južná Kórea, Japonsko, Austrália, Nový Zélend) – individuálne mobility mimo bakalárskej úrovne vo všetkých oblastiach štúdia.

Aktivita 3
Opatrenia posilňujúce atraktivitu EÚ ako destinácie pre vysokoškolské vzdelávanie. Ich cieľom je zlepšenie profilu, obrazu a zviditeľnenia a dostupnosti európskeho vysokoškolského priestoru.

Medzi projekty financované v rámci Action 3 patria aktivity súvisiace s medzinárodnou dimenziou VŠ vzdelávania – hodnotenie kvality, uznávanie kreditov, uznávanie európskej kvalifikácie, „curriculum development“, uznávanie kvalifikácie s „tretími krajinami“ a iné.

Podrobnejšie informácie o programe Erasmus Mundus ako aj výzvy a príručky sú zverejnené na stránke Výkonnej agentúry: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm


Riadenie programu
Program Erasmus Mundus je centralizovaný program priamo riadený EK a jej Výkonnou agentúrou (EACEA).
Národná štruktúra EM je konzultačným a poradenským centrom pri príprave a realizácii projektov realizovaných v SR.

Kontakt pre SR:
SAAIC – EM NS
mundus@saaic.sk